මයික්‍රෝ:බිට් හි ඇති විශේෂාංග!

මයික්‍රෝ:බිට් හි ඇති විශේෂාංග!

From dancing robots to banana keyboards, your micro:bit has all the features you need to code awesome stuff – the possibilities are endless!

දළ විශ්ලේෂණය

ඔබේ මයික්‍රෝ:බිට් හි පහත සඳහන් භෞතික ලක්ෂණ ඇත:

මෙම සංරචක කරන්නේ කුමක්දැයි සොයා බලා ඒවා කේත කරන්නේ කෙසේදැයි සොයා ගනිමු!

LEDs

The micro:bit LEDs

එය කුමක් ද? LED යනු ආලෝක විමෝචක දියෝඩයයි. මයික්‍රෝ: බිට් තනි තනිව වැඩසටහන්ගත කළ හැකි LED 25 ක් ඇති අතර එමඟින් වචන පෙළි, අංක සහ රූපය ප්‍රදර්ශනය කිරීමට ඉඩ ලබා දේ

මම එය කේත කරන්නේ කෙසේද? LED කේත කිරීම ගැන තව දැනගන්න, හෝ පහත කේත යොමු භාවිතා කරන්න.

Python JavaScript Blocks

උදාහරණ –  JavaScript මගින් සාදා ගන්නා ආකාරය ඉගෙන ගන්න මෙය බලන්න Animated Flashing Heart.  පයිතන් සමඟ සාදා ගන්නා ආකාරය ඉගෙන ගන්න මෙය බලන්න animations

Buttons

The micro:bit buttons

එය කුමක් ද? මයික්‍රෝ:බිට් (A සහ B ලෙස ලේබල් කර ඇති) ඉදිරිපස බටන් දෙකක් තිබේ. මෙම බටන් එබූ විට ඔබට හඳුනාගත හැකි අතර එමඟින් උපාංගයේ කේත ක්‍රියාත්මක කිරිමට ඉඩ සලසයි.

මම එය කේත කරන්නේ කෙසේද? පහත කේත යොමු භාවිතා කරන්න.

Python JavaScript Blocks

උදාහරණ – take a look at this Smiley Button project, or this more advanced Voting Machine project, both controlled using the buttons in JavaScript.

Pins

The micro:bit pins

එය කුමක් ද? There are 25 external connectors on the edge connector of the micro:bit, which we refer to as ‘pins’. Program motors, LEDs, or other electrical components with the pins, or connect extra sensors to control your code!

මම එය කේත කරන්නේ කෙසේද? Learn more about the hardware of the pins, or පහත කේත යොමු භාවිතා කරන්න.

Python JavaScript Blocks

උදාහරණ – code a Banana Keyboardhack your headphones, and create a Milk-Carton Robot with JavaScript! Or, take a look at this ticklish micro:bit project in Python!

Light Sensor

The micro:bit LED screen, acting as a light sensor.

එය කුමක් ද? By reversing the LEDs of the screen to become an input, the LED screen works as a basic light sensor, allowing you to detect ambient light.

මම එය කේත කරන්නේ කෙසේද? See the reference below for the JavaScript Blocks Editor:

JavaScript Blocks

උදාහරණ – learn how to chart the light level on the screen with JavaScript

Temperature Sensor

The micro:bit temperature sensor

එය කුමක් ද? This sensor allows the micro:bit to detect the current ambient temperature, in degrees Celsius.

මම එය කේත කරන්නේ කෙසේද? See the code references below.

Python JavaScript Blocks

උදාහරණ – code a digital thermometer in Celsius and Fahrenheit with JavaScript!

Accelerometer

The micro:bit accelerometer

එය කුමක් ද? An accelerometer measures the acceleration of your micro:bit; this component senses when the micro:bit is moved. It can also detect other actions, e.g. shake, tilt, and free-fall.

මම එය කේත කරන්නේ කෙසේද? See the code references below.

Python JavaScript Blocks

උදාහරණ – code a Rock, Paper, Scissors game with JavaScript, triggered when the micro:bit is shaken! Or, create musical mayhemwith Python!

Compass

The micro:bit compass

එය කුමක් ද? The compass detects the earth’s magnetic field, allowing you to detect which direction the micro:bit is facing. The compass has to be calibrated before it can be used.

‘Calibrating’ the compass ensures the compass results are accurate. For the JavaScript Blocks Editor, use the ‘calibrate compass’ block. To calibrate the compass in Python use compass.calibrate().

When the calibration begins, the micro:bit will scroll an instruction on the display for you – either “Draw a circle” or “Tilt to fill screen”. To calibrate the compass, just follow these instructions and tilt the micro:bit to move the dot in the centre of the screen around until you have either drawn the outline of a circle, or filled up the whole screen.

මම එය කේත කරන්නේ කෙසේද? Use the code references below.

Python JavaScript Blocks

උදාහරණ – create a working compass to find North in JavaScriptor Python!

Radio

The micro:bit radio antenna

එය කුමක් ද? The radio feature allows you to communicate wirelessly between micro:bits. Use the radio to send messages to other micro:bits, build multiplayer games, and much more!

මම එය කේත කරන්නේ කෙසේද? Discover how to code the radio:

Python JavaScript Blocks

උදාහරණ – create a Multiplayer Rock, Paper, Scissors game (JavaScript), or create cool digital fireflies in JavaScript and Python!

Bluetooth

The micro:bit bluetooth antenna

එය කුමක් ද? A BLE (Bluetooth Low Energy) antenna allows the micro:bit to send and receive Bluetooth signals. This allows the micro:bit to wirelessly communicate with PCs, Phones, and Tablets, so you can control your phone from your micro:bit and send code wirelessly to your device from your phone!

Before using the Bluetooth Antenna you will need to pair your micro:bit with another device. Once paired, you can send programs wirelessly to your micro:bit.

JavaScript Blocks

The Python Editor doesn’t currently support bluetooth.

මම එය කේත කරන්නේ කෙසේද? Send code to your micro:bit wirelessly.

USB Interface

The micro:bit, connected via the USB interface

එය කුමක් ද? The USB interface allows you to connect the micro:bit to your computer via a micro-USB cable, which will power the device and allow you to download programs onto the micro:bit.

Technical Info

Please refer to the hardware page to discover more about the micro:bit’s technical and compliance info.

Hardware

Take a look at the apps page to learn more about coding the micro:bit from a mobile device.

Apps

References:

Banana Keyboard: https://makecode.microbit.org/projects/banana-keyboard

Best Keyboard Piano: https://beginnerguitarhq.com/best-keyboard-piano/

What's Your Reaction?

like
4
dislike
0
love
1
funny
1
angry
0
sad
0
wow
2